Клуб „Роботика“

Роботиката е подходящ и много интересен за учениците начин да научат програмиране, да опознаят съвременните технологии и да се докоснат до различни науки. По време на часовете се тренират и важни индивидуални умения, полезни за личностното и професионално развитие на учениците в бъдеще. Занятията по роботика обхващат разнообразни теми, съобразени...

Клуб „Лека атлетика“

Главната цел на клуб "Лека атлетика" е комплексното развитие на двигателните способности с приоритет на скоростно-силовите качества и на способностите за координация на локомоциите, усъвършенстване на основните и специфичните спортно-технически умения от леката атлетика, способстващи за активни спортни занимания в свободното време и участия в състезания. В клуба освен проявяващите...

Клубове „Компютрите в екип“ и „Гейминг концепции“

Концепция ли е? Екип ли е? Става дума за два еднакви клуба, събиращи ентусиазма и младежката енергия, свързани с електронните спортове. В групата "Компютрите в екип" участват учениците от VІІІ и ІХ клас, които екипно решават казуси и конфликти в електронна среда и създават алгоритми за работа. В групата "Гейминг...

Клуб „Електроника за бита“

В клуб "Електроника за бита" участниците прилагат специфичните си знания и умения за изработване и ремонт на електронни устройства, приложими в бита и съвместими с контекста за зелени технологии. Истинско удоволствие е, когато от собствените ръце парченцето гетинакс става платка, на която се реализира електронната схема, а след това се...

Клуб „Млад проектант“

Клуб "Млад проектант" надкражда специфичните умения и компетенции на участниците при изработване на технически проекти и тяхното документиране. Проследават се етапите при проектиране, като се прови пренос и прилагане на знания не само от професионалните оласти на електрониката и компютърната техника, но от маханиката, производството на материали и техническите средства...

Клуб „Екология“

Клуб "Екология" стимулира формирането на екологична култура на учениците чрез разширяване на знанията за природните ресурси, процесите и явленията, водещи към замърсяване на околната среда. Чрез дискусии и брейнсторминг участниците в клуба генерират идеи и извършват дейности от областта на приложната екология. Ръководител на клуба е Борислава Чакърова - учител...

Клуб „Дигитален свят“

Клуб "Дигитален свят" си е поставил амбициозната задача да положи основите на ефективното оползотворяване свободното време на учениците, чрез запознаване с нови, модерни и атрактивни методи за изработване на лого, колажи, календари, презентации и сайтове. Тук се развиват допълнително уменията за използване на съвременните информационни компютърни технологии – като участниците...

Клуб „Европа и ние“

Най-младият клуб в училището "Европа и ние" събира ученици с интереси към европейската култура, готови да изследват културата, традициите и икономиката на отделните европейски държави, функционирането на институциите в Европейския съюз, като с дейността си да осигурят в нашето училище адекватно разбиране за комплексния характер на евроинтеграционния процес. Ръководител на...

Клуб „Първи стъпки в журналистиката“

В училищния клуб "Първи стъпки в журналистиката" се получават на познания за журналистиката чрез използване на естествения интерес и любопитство на учениците. Надграждат се уменията на младите хора за създаване на текст и усъвършенстване на компетенциите за публична реч, прилагайки нормите на съвременния български език. Укрепват на социокултурните компетeнтности и...

Клуб „Малката читалня“

Мисията на училищния клуб "Малката читалня" е да стимулира и усъвършенства четивните умения и да надгражда критическото мислене у учениците. В клуба се обсъждат литературни произведения от различни жанрове, откриват се разликите между дадена литературна творба и филма/театралната постановка, създадени по тази творба. Провеждат се проучвания на литературни източници и...

Клуб „Програмиране с Java“

В клуб "Проектиране с Java" се прилагат и усъвършенстват теоретичните знания за програмните езици; ключовите думи в езика Java; основните управляващи инструкции; работата с паметта и други. Тук се конструират цялостни програми, развиващи основните алгоритмичния умения. Участниците успешно търсят и вземат решения на непознати до сега за тях проблеми (problem...

Клуб „Интелект“

Училищният клуб "Интелект" е най-старият клуб в гимназията, създаден още през далечната 1991 година и неотменно се води от г-жа Надя Кирякова. Главната задача на клуба е да развива интелектуалния потенциал на учениците чрез обсъждане на литературни произведения, кино- и театрални представления, запознаване с държавните институции и развитието на Русе...

Електрониката е моят свят

Състезанието "Електрониката е моят свят" традиционно се организира и провежда през всяка година и е посветено на учениците от VІІ клас, които правят първите си стъпки в електрониката и имат желание тя да стане тяхна професия.  То се провежда в два състезателни кръга с общо времетраене 1 астрономически час. Всеки...

Мога и зная как

Състезанието по приложна електроника "Мога и зная как" се провежда от 2014 г. съвместно с търговска верига "Елимекс". Всяка учебна година учениците от ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" се подготвят с голямо желание за традиционния училищен кръг на състезанието под ръководството на учителите Константин Бунжев и Анелия Вълева. С интерес се монтират...

Електрониада

Младежкото състезание ЕЛЕКТРОНИАДА се организира ежегодно от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и се провежда в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с времетраене два астрономически часа. В теоретичния кръг участниците отговарят на дванадесет въпроса за време от 30 минути. Отговорите на въпросите са от затворен тип. Приложният кръг е...

Предстои изграждане на СТЕМ център в ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе

С цел подобряване дигиталната грамотност, мотивацията за учене и насърчаване интереса и уменията на учениците ни в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика и ИТ, в ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ предстои изготвяне на проектното предложение за изграждане на STEM център и 6 високотехнологични оборудвани и...

Спешни номера

112

Спешни повиквания при заплаха за живот или имущество

116111

Национална телефонна линия за деца

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ръководството на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, Ви уведомява за реда и условията за организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по здравословни причини или по желание на ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини

  1. Заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОРЕС.

Обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда по желание на ученика/родителя

  1. Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  2. Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  3. Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  4. Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас. Информация за учениците, които постъпват за първи път в съответното училище, се изисква от РУО по служебен път от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
  5. Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОРЕС в срок до 3 работни дни. В същия срок се уведомява ученикът или родителят за възможностите за такова обучение.
  6. ОЕСР следва да започне до 5 работни дни от подаване на заявлението.

На учениците, подали заявление и одобрени за ОРЕС, до започване на ефективно обучение не се поставят отсъствия, а училищата, в които са записани, им осигуряват обща подкрепа в електронна среда от разстояние по съответните учебни предмети.

Заявление от родителя и Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите: 

Skip to content